Na Pierwszym Kongresie Towarzystw Naukowych Polski (17-18 wrzesień 2013) Przewodnicząca RUN, Prof. Magdalena Fikus wygłosiła w sesji plenarnej informację na temat sposobów działania Rady, w warunkach ograniczonego  finansowania.

 „JAK RUN UPOWSZECHNIA NAUKĘ?”
Ze względu na to iż członkowie Rady to uznani naukowcy i dziennikarze, często obarczeni wieloma funkcjami, ale jednocześnie znani i lubiani bardzo aktywni popularyzatorzy nauki, sposób funkcjonowania Rady wybrano jak następuje: Rada organizować będzie w miarę możliwości swoje doroczne sesje plenarne w miejscowościach poza Warszawą, w których odbywają się lokalne, własne imprezy upowszechniające naukę, proponując jednocześnie ze swojej strony szereg wykładów i warsztaty (dziennikarskie i fotograficzne) uzupełniające Program odwiedzanej imprezy. Ta forma działalności spotkała się z uznaniem lokalnych środowisk, wielkim zainteresowanie oraz pełnym szacunku trybem przyjmowania członów Rady zarówno przez organizatorów imprez jak i władz samorządowych. Przykłady bardzo udanych sesji: udział w Festiwalu Nauki w Siedlcach, udział w szkolnym Festiwalu w Chełmie Lubelskim, udział w dniach nauki w Chodzieży itd.

Wykaz sesji wyjazdowych RUN
•    Festiwal Nauki i Sztuki, Siedlce 2008, 2009
•    Festiwal Nauki I LO Chełm, 2009-2011
•    Dni nauki i Techniki, Racibórz, 2010
•    Festiwal Nauki i Sztuki, Dąbrowa Górnicza, 2010-2013
•    Jesień z nauką, Chodzież, 2011
•    Dzień Astronomii, Włodawa, 2011
•    Lato z Nauką, Czarlino/Wdzydze, od 2004, 10 lat
•    Festiwal Nauki, Warszawa, 2009-2013
•    Coniew, Festiwal Szkolny, 2009-2012

Wśród innych form działalności RUN wymienić należy:
Prowadzenie strony www.run.pan.pl, udzielanie patronatu i wsparcia merytorycznego oraz w miarę możliwości finansowego różnorodnym inicjatywom upowszechniającym naukę w Polsce, jak Instytut Nowoczesnej Edukacji, Kawiarnie Naukowe, Uniwersytet Dzieci i UTW, Konkurs PAP i MNiSW  „Popularyzator roku”, filmy edukacyjne serii „Khan  Academy”  itp. Członkowie RUN, biorąc udział w licznych imprezach popularyzatorskich także przyczyniają się do wzbogacenia aktywności Rady. Członek Rady, Ryszard Kowalski, jest nie tylko organizatorem 15tu Festiwali Nauki w Siedlcach, ale także inicjatorem i współorganizatorem kilku festiwali szkolnych.

Upowszechniają naukę członkowie RUN pisząc artykuły o nauce a także prowadząc lub biorąc udział w audycjach radiowych i telewizyjnych. Przewodnicząca Rady zapraszana jest na posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego PAN.
Członkowie Rady wyznają i realizują zasadę, iż upowszechnianie nauki to zajęcie twórcze, dynamiczne, dające ogromną satysfakcję obu stronom: upowszechniającemu i publiczności.